Năm nay cũng trở thành mắc nợ.

Năm nay, chẳng hạn như thành lập các quan hệ đối tác kinh doanh và công ty Việt Nam với Tập đoàn Motors Terra, trở thành năm của bước đột phá kinh doanh đối với chúng tôi.

Tiếp tục, cũng sẽ tiếp tục đẩy về phía trước để phục vụ cho bạn của tất cả mọi người năm 2017.

Cần lưu ý, ngày hôm nay sẽ trở thành cuối năm ngày làm việc cuối cùng. Năm mới, chúng tôi sẽ mở từ tháng 5.

Cũng năm mới, cảm ơn bạn