Mở biểu của chi nhánh Việt Nam

Ngày 1 tháng 10 năm 2016, lễ khai mạc của Tổng công ty của Tsubame E-TIME Việt Nam đã được thực hiện.
Đã công bố một đoạn video về cách các địa điểm tại Facebook.

動画1: https://www.facebook.com/E08Bike/videos/622427981263973/
動画2: https://www.facebook.com/E08Bike/videos/622453931261378/