Giám đốc đại diện của chúng tôi Yamamoto, ngày 17 tháng 11 (thứ năm), sẽ được trên sân khấu để các cuộc họp thường xuyên của tỉnh Yamaguchi, doanh nghiệp nhỏ và vừa Doyukai.

Click here(PDF)